loading

دستگاه Cavitation

این دستگاه در درمان چاقی، سلولیت و کاهش چربی‌های انباشته شده در نقاط مختلف بدن از جمله دور کمر، شکم، باسن، داخل و بیرون ران‌ها و زانوها مناسب می‌باشد. این سیستم با اعمال امواج اولتراسوند باعث شکل‌گیری حباب های حاوی بخار می‌شوند که فروپاشی حباب‌های حاصل از کاویتاسیون در داخل بافت های چربی، امواج ضربه ای کوچک ولی بسیار قدرتمندی ایجاد می کنند که می تواند موجب درهم شکستن بافتهای چربی و پاره شدن غشش غشاء سلولهای چربی و درنهایت آزادسازی آنها در داخل ضایعات درون بافتی و لنف و انتشار اسیدهای چرب از آنها شوند که طی فرآیند متابولیکی طبیعی بدن از موضع درمان تخلیه و مصرف خواهند شد.